Qui som?   |     Documents   |     Campanyes

 

You are here

L’Ajuntament de la Garriga vota per la retirada de les tropes espanyoles de l’Afganistan

L'Ajuntament de la Garriga ens ha enviat aquesta notificació:

"Joaquim Rosell i López, secretari de l’Ajuntament de la Garriga

CERTIFICA:

Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 25 de novembre de 2009 i, segons consta a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres el següent acord:

“Moció del grup municipal d’ICV-EUiA de la Garriga instant al Govern de l’Estat a retirar les tropes espanyoles a l’Afganistan.

Atès que tant a Catalunya com al nostre municipi ens hem significat durant anys en la lluita per la pau.

Atès que les més grans mobilitzacions que s’han donat a Catalunya en els darrers anys han estat les realitzades contra la guerra d’Iraq i la participació espanyola en la mateixa.

Vist que el govern espanyol ha decidit ampliar amb 220 efectius més, el contingent de soldats espanyols a l’Afganistan, que arriba a ser ara mateix més d’un miler.

Atès que la permanència de les tropes espanyoles a l’Afganistan genera una despesa militar addicional, quan en una situació de crisi, con l’actual, aquesta despesa que es cobreix amb recursos públics hauria d’anar per cobrir necessitats socials urgents.

Atès que en aquests moments ningú no pot afirmar que els i les nostres soldats estiguin participant en una missió de pau ni humanitària, ans al contrari, i segons els experts, a l’Afganistan es viu una situació d’ocupació militar i de guerra, altament perillosa.

Atès que la missió espanyola a l’Afganistan, en els 8 anys que porta ha assolit un alt cost humà, amb la mort fins ara de 88 soldats.

El grup municipal d’ICV-EUiA de la Garriga proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

1. Ratificar-se en la defensa dels valors de la pau i de les polítiques no violentes que han estat defensades i son recolzades de manera molt àmplia a Catalunya i al nostre municipi.
2. Manifestar la seva oposició a l’enviament de més tropes espanyoles a l’Afganistan, decidit fa unes setmanes pel govern de l’estat espanyol.
3. Demanar la retirada de totes les tropes espanyoles a l’Afganistan atenent que la missió en que s’emmarca avui la presència de les tropes espanyoles en aquell país no és una missió de pau.
4. Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, a les entitats ciutadanes de cooperació i a la Plataforma Aturem la Guerra.

El Ple de l’Ajuntament, per 3 vots a favor (ICV-EUiA i GiG), 13 abstencions (PSC-PM, EiLG, CiU, ERC-AM, i el Sr. Frederic Moreno, regidor no adscrit), i 1 vot en contra (PPC), dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la Corporació, aprova la moció.

I perquè consti, i als efectes oportuns, lliuro la present d’ordre i amb el vistiplau de la Sra. alcaldessa, a la Garriga, a vint-i-sis de novembre de dos mil nou.

Vist i plau,
Neus Bulbena i Burdó
Alcaldessa"

Xarxes Socials

Pots seguir-nos en:

Solidaritat Palestina

Nuclears en cap lloc